Euroopan kartta Koneen säätiö

Schwartzin kaksi arvoteoriaa

Psykologian professori Shalom Schwartz on ensimmäinen arvotutkija, joka onnistui kehittämään empiirisesti testattavissa olevan universaalin, eri kulttuureissa pätevän arvoteorian.

Hänen keskeinen oivalluksensa on se, että arvot liittyvät toisiinsa ollen joko toisiaan täydentäviä tai keskenään konfliktissa. Tämän ajatuksen hän kiteytti kahdeksi selkeäksi ja visuaalisesti helposti hahmotettavaksi teoriaksi:

  • Yksilöiden arvoja käsittelevä teoria kiteyttää ihmisen arvomaailman kymmenen arvon muodostamaksi arvokehäksi.
  • Toinen teoria käsittelee kulttuurisia arvo-orientaatioita ja teoria koostuu seitsemästä arvosta ja näiden suhteita kuvaavasta kulttuurisesta arvokartasta.

Molempia teorioita testataan yksilötasolla tehdyista arvomittauksista laskettavilla tunnusluvuilla. Mittarit ovat samat, mutta yksilötason ja kulttuurisen tason muuttujat muodostetaan eri periaattein. Molempia teorioita on testattu yli 70 eri maassa tehdyin mittauksin.

Schwartz näkee kulttuurit ja yksilöt erillisinä, itsenäisinä kokonaisuuksina. Hän lähtee siitä, että erilaiset periaatteet organisoivat yhteiskuntien normatiivisia kulttuurisia järjestelmiä ja yksilöiden motivaatioon perustuvia arvojärjestelmiä.

Hänen ajattelussaan kulttuuri ei paikallistu yksittäisten ihmisten mieliin eikä tekoihin. Ennemmin se on yksilön ulkopuolella ja viittaa paineeseen, jolle yksilöt altistuvat siitä hyvästä, että elävät määrätyssä sosiaalisessa järjestelmässä.

Schwartzin lähestymistapa eroaa tunnetuista kulttuuristen ulottuvuuksien teorioista johtamalla kulttuuria mittavat rakenteet ensin teoreettisesti ja sen jälkeen testaamalla näiden rakenteiden sopivuutta empiiriseen aineistoon.

Toisten lähestymistapojen etsiessä ortogonaalisia, keskenään korreloimattomia, ulottuvuuksia, Schwartz olettaa, että keskenään korreloivat ulottuvuudet tavoittavat kulttuurin paremmin, koska ne voivat ilmaista kulttuuristen elementtien keskinäiset riippuvuuden.

Schwartzin kulttuuriteoria määrittää seitsemän kulttuurisen arvo-orientaation välisten suhteiden johdonmukaisen ja integroituneen järjestelmän.

© Martti Puohiniemi 2016 - martti@puohiniemi.fi - ☎ +358 400 609 726